اصلاحات در اسلام و اصلاحات دروغین
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کیده : در این نوشتار مفهوم اصلاحات "با تكیه بر آیات قرآنی و روایات بررسی شده آن گاه "اصلاحات "از دیدگاه اصلاح‌طلبان معاصر تجزیه و تحلیل می‌شود .مطالب كتاب در قالب این عناوین سامان یافته است" :جهان بینی، مقدمه‌ای بر مكتب"، "اصلاحات در سایه مكتب اسلام "و "اصلاح طلبی با گریز از اسلام .""