پلورالیسم دینی: نقدی بر صراط های مستقیم
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : نوشتار حاضر در قالب پرسش و پاسخ تدوین یافته و طی آن كتاب صراطهای مستقیم/ عبدالكریم سروش "با استناد به آیات قرآن نقد و تفسیر شده است .موضوع برخی از سوالات كتاب بدین قرار است" :تحریف در مفهوم صراط"، "دین و تضاد با كثرت گرایی"، "عدم تاثیر عقل در اختلاف فرهنگ‌ها"، "اسلام و وحدت اندیشه حقیقی"، "تحریف در مفهوم اسلامی "و "ضرر بینش تكثرگرایی .""