مفسران به رای و بدعت‌گزاران
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : كتاب حاضر طی سه بخش اصلی سامان یافته است .نگارنده ضمن برشمردن خصوصیات تفسیر به رای در احكام و تفاسیر قرآن كریم، پیامدهای آن را شرح می‌دهد . وی درباره تفسیر به رای می‌گوید... :قسمی دیگر كسانی هستند كه در برخی از معارف و مفاهیم دینی، طبق سلیقه خود "رای "و نظر دارند [نه براساس اجتهاد]، بدون این كه كوچكترین توجهی به ملاكات شرعی و اصول و ضوابط داشته باشند، واژه‌های مذهبی، به ویژه آیات قرآن كریم را طبق نظر شخصی خود، تفسیر می‌كنند كه اینها گرفتار تفسیر به رای هستند ."عناوین سه بخش كتاب عبارت‌اند از" :تحقیق درباره تفسیر به رای و اجتهاد"، "اسلام و بدعت "و "بررسی علل اشاعه بدعت در بین مسلمین .""